آزمونهای روانشناسی

1 - ???????? ????? ?????? ????? ???? ? ??? ????? ?? ????????

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 2852

??? ???????? ?? ????? ????? ?????? ??? ????? ? ?? ???? ?? ???????? ????? ??? ???. ??? ???????? 11 ???? ????? ? ???? ? ????? ?? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ????? ?????????. ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ?????? ???? ???? ??? ??? ???? ???. ????? ????? ?? ?? ??? ????? ???? ????.

2 - ???????? ????? ?????? ??? ?????/????? ???? ?? ????????? (??????/????)

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 2754

?????? ?????:
???????? ????/???? ???? ??????? ?????? ??? ?????/????? ???? ?? ????????? ???? ??????? ???? ?? ????. ??? ???????? ???? 61 ???? ???? ?? ???????? ????? ????? ??? ?? ???? ????? ???? ?????? ?? ??? ?????? 25 ???? ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ????. ?? ???? ?? ?? ??? ?????? ???? ? ?????? ????? ?? ???? ????? ????? ??? ?????? ????.

3 - ???????? ????? ?????? ??? ???? ?? ?????????(WHO-ADD)

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 1541

???????? ???????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ????? ? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ??????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ??????? ????????. ?????? ?? ?? ??? ?????? ????? ? ????? ????? ?? ???? ????? ????? ??? ?????? ????.

4 - ???????? ????? ?????? ??? ?????/ ????? ???? ?? ????????? (ASRS)

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 1419

??? ????? ?? ????? ????? ????? ??? ?????? ????? ???? ? ?????? ?????? ?? ????????? ????? ??? ???. ???????? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ?????? ????? ? ?????? ???? ?? ????? ??????.

5 - ???????? ???? ?????? ADHD ?? ?????? ? ????????- ???? ??????(NICHQ)

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 2899

????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??????? ???? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ????/ ??? ?????? ????? ???. ????? ?????? ?? ??? ??????? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ???? ??? 55 ?????? ?????? ????? ????/ ??? ????? ? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ???? ???. ??? ????? ???? 47 ???? ???? ??????? ????? ? 8 ???? ???? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??? ?? ????.
?????? ????? ???? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??? 6 ???? ???? ???? ????. ???? ?? ??? ?????? ???? ????.

6 - ???????? ???? ?????? ADHD ?? ?????? ? ????????- ???? ?????? (NICHQ)

چهارشنبه 15/6/1391 , بازدید : 2376

????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??????? ???? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ????/ ??? ?????? ????? ???. ????? ????? ?? ??? ?????? ???? ????? ??? ?????? ???. ??? ?????? 43 ???? ????? ?? 35 ???? ?? ????? ????? ADHD ? 8 ???? ?? ????? ?????? ??? ?? ????? ?? ??????(3 ???? ?????? ?????? ? 5 ???? ????? ???? ?? ?????).
???? ????? ???? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? 6 ???? ???? ???? ????.???? ?? ??? ?????? ???? ????.

نظرسنجی

??? ??? ?????? ??? ???? ? ????? ?? ?????
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

افراد آنلاین

1 نفر آنلاین هستند

چگونه ما را بیابید؟

??? ?????? ?? ????? ? ????? ??? ?? ??? ??????? ?? ????? ????? ??? ???? ???? ????: 2-88776400

 

بیشتر

ورود اعضاء